Xác định tỷ lệ chi phí quảng cáo dựa trên doanh thu bán hàng

Báo Gía Quảng Cáo Trên Tạp Chí Heritage

A. BIỂU GIÁ CÔNG BỐ: Đơn vị: triệu VNĐ Vị trí/ loại quảng cáo Giá 2018 (T3-T11) Trang bìa Bìa 4 240 Bìa 4 in 50% số lượng phát hành 135 Bìa 3 145 Trang đôi Trang đôi sau bìa

Báo Giá Quảng Cáo Báo Giấy Cosmopolitan

Thông tin báo giá chi tiết quảng cáo trên báo giấy Cosmopolian như sau: THÔNG TIN KĨ THUẬT LOẠI HÌNH QUẢNG CÁO KHÔNG TRÀN NGANG (MM) TRÀN NGANG (MM) TRANG ĐÔI 440 X 270 464 X 294 TRANG ĐƠN 219