Quảng cáo báo giấy

  • Phân tích, thống nhất chiến lược thông qua việc nắm bắt, kết hợp thấu hiểu chân dung khách hàng và tình hình thị trường.
  • Kể những câu chuyện, góc nhìn khác nhau dựa trên đối tượng và các kênh khác nhau.
  • Phối kết hợp triển khai nội dung trên các kênh truyền thông với các đối tượng khách hàng mục tiêu phù hợp.